1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Aspectes laborals

Com a empresa, la residència té contractats una cinquantena de treballadors. A banda, ofereixen alguns serveis que es presten de manera externalitzada, com la podologia i la perruqueria.

Per  tal  de  reconèixer  la  feina,  la  implicació  i  la  intensitat  de  les  moltes  hores  de dedicació, i valorant que el conveni sectorial de la geriatria no és prou satisfactori, es va prendre la decisió de millorar la base salarial amb un plus de disponibilitat.

Consideren que el motor del bon funcionament es basa en la capacitat de treballar en equip  amb  una  bona  implicació  de  les  persones,  entenent  que  el clima  laboral  és fonamental  en  una  institució  d'aquest  tipus.  Per  això,  intenten  mantenir  una  relació propera i satisfactòria. Setmanalment fan una reunió amb tot l'equip i quan es detecten situacions que poden afectar el clima humà s'aborden amb celeritat, per tal de convertir-les en oportunitats de millora permanent. Davant d’algun conflicte laboral que hi ha hagut, en última instància és la directora que actua com a mediadora.

Pel que fa a la conciliació familiar, des de la direcció hi ha una voluntat d’escoltar les demandes dels treballadors i atendre les necessitats personals que puguin tenir. Quan la plantilla era més reduïda hi havia més flexibilitat que no ara, que cal més control, però en qualsevol cas es procura donar facilitats sense que s'hagin protocol·litzat. Cal tenir en compte que el tipus de feina que realitzen pot provocar un cert desgast i que no és fàcil gestionar aquestes qüestions.

Consideren que la formació del personal és  molt  necessària  per  anar  actualitzant coneixements  alhora  que  també  suposa un  estímul  i motivació.  Per  això,  fan cursos de riscos laborals amb la Mútua sempre que s'incorporen nous treballadors, i s’informa de molts programes i subvencions que existeixen i es  promou  que  el  personal  vagi  fent cursos de formació. A més, procuren fer formació interna en horari laboral. Entre alguns  dels  cursos  que  s’han  realitzat, esmentarem el de transferències i mobilitzacions,  ergonomia,  molt  necessaris  per  a  la  seva activitat laboral, el de comunicació verbal i no verbal, que ha satisfet molt els participants, el de formació del malalt, el de seguretat i higiene en el treball, entre d’altres. En projecte tenen el de contencions físiques, d’una importància cabdal, i el de resolució de conflictes.

Periòdicament  acullen  estudiants  en  pràctiques,  per  mitja  del  projecte  municipal Passarel·la, que tracta joves amb risc de fracàs escolar assignant-los tasques que puguin dur a terme. En aquest aspecte han detectat una gran empatia entre joves i avis, la qual cosa  afavoreix  els  dos  grups.  A  més  a  més,  també  incorporen  sovint  altres  tipus d'alumnes  en  pràctiques.  També  cal  destacar  algun  programa  d’inserció  local  de mesures penals, fins i tot d’un any de durada.