1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Aspectes ambientals

Pel  que  fa  a  la  gestió  ambiental, compleixen  amb  els  requeriments,  disposen correctament de la documentació de la llicència ambiental, i fan la recollida selectiva, seguint les pautes marcades  per  l’Ajuntament. Cal  tenir  en  compte  que,  per  les característiques de l’establiment, es genera molt de residu.

A més, disposen d'una instal·lació de plaques solars per a l’aigua calenta i la calefacció. I també tenen un forn especial de consum energètic reduït per a descongelar el pa.

Si bé no han incorporat una política de responsabilitat social en les compres, ja que sols es  basen  en  criteris  de  qualitat-preu,  quan  s’ha  d’adquirir  algun  electrodomèstic  o maquinària nova, s’intenta que sigui energèticament eficient. 

I respecte a l'alimentació dels residents, intenten que en tot allò que sigui possible el producte alimentari que adquireixen sigui producte fresc.